Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • WimTess Airportservice kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertraging zoals bv. (wegenwerken, file, weersomstandigheden en overmacht) met als gevolg laattijdig toekomen op de bestemming.
  Wij zullen alles in het werk stellen om de klant tijdig op de plaats van bestemming te brengen. Onze aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot het maximale bedrag van onze factuur ongeacht de omvang van de direct aanwijsbare schade.
 • Het is verboden te roken en te eten in de wagen. 
 • Het dragen van de gordel is verplicht. Een eventuele boete bij het niet dragen van de gordel zal ten koste zijn van de klant. 
 • Alle prijzen zijn exclusief, wegentaksen en parkings. 
 • Alle prijzen zijn inclusief 6% B.T.W. met uitzondering van document- en pakket express 21 %. 
 • De klant dient binnen de drie dagen na reservatie te betalen via overschrijving op rekening van
  WimTess Airportservice
  Redemptiestraat 2/1
  3740 Bilzen
  BE26 7506 0645 0529.
  Bij niet betaling vervalt de reservatie na 5 werkdagen. 
 • Voor eventuele factuur dient de klant bij reservatie alle nodig gegevens te verstrekken. 
 • Bij beschadiging of bevuiling van de wagen door de klant wordt er een forfaitaire kost van 90,00 euro aangerekend. Deze kost dient onmiddellijk aan de chauffeur betaald te worden. Bij eventuele extra reinigingskosten of reparatiekosten door een gespecialiseerde firma wordt de klant achteraf een factuur toegezonden om het resterende bedrag te vereffenen. 


WimTess Airportservice is een BV (Besloten Vennootschap), gevestigd op volgende adres:
WimTess Airportservice
Redemptiestraat 2 bus 1
3740 Bilzen

Onder de ‘klant’ wordt verstaan de particulier of professionele die een beroep doet op de diensten van WimTess Airportservice.


Voor luchthavenvervoer gelden volgende afspraken

 • Standaard 1 bagage en 1 handbagage per persoon 
 • WimTess Airportservice heeft het recht meerdere personen te combineren, tenzij anders afgesproken of in overleg met de klant. 
 • Er wordt verwacht dat de klant 10 minuten voor vertrek op het afhaaladres klaarstaat. 
 • Wachttijden veroorzaakt door toedoen van klanten kunnen door WimTess Airportservice in rekening worden gebracht, de klant is gebonden bij vertraging van zijn vlucht van meer dan 30 minuten WimTess of de chauffeur, onmiddellijk op de hoogte te brengen.

 • Op de luchthaven wordt de klant afgezet aan de vertrekhal. 
 • Bij afhaal op de luchthaven wordt verwacht dat de klant WimTess Airportservice contacteert op het nummer +32 479 93 56 57 nadat het vliegtuig is geland, of als er vertraging is bij het ophalen van uw bagage. 
 • De chauffeur wacht de klant op in de aankomsthal met een bordje waarop staat ‘Airportservice WimTess Airportservice’ 
 • Steeds bij reservering vluchtgegevens melden zoals vertrekuur, aankomstuur, vluchtnummer, adres van vertrekplaats en telefoonnummer. 
 • Indien u ons foutieve gegevens doorgeeft (bv. vertrekuur in buitenland i.p.v. aankomstuur in België) kunnen wij u niet garanderen dat er een chauffeur beschikbaar is.

 • Indien uw vlucht vertraging heeft zullen wij voorrang geven aan klanten die op reis vertrekken.

 • Bij wijzigingen of annulatie onmiddellijk WimTess Airportservice verwittigen op het GSM nummer +32 479 93 56 57.
 • Bij annulatie binnen 48u wordt de helft van het totale bedrag aangerekend. Binnen de 24u het volledige bedrag.

 • Op al deze algemene voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijden door WimTess BV gewijzigd worden.

 • Bij reservatie of bestelling gaat WimTess Airportservice ervan uit, dat de klant kennis heeft genomen van onze voorwaarden.
 • Door het reserveren van een service en antwoord via mail of WhatsApp met jullie bevestiging, gaat u een contract aan met onze zaak WimTess BV. 

Politiereglement voor de reizigers

Het is verboden:

 1. Te roken in het voertuig.
 2. In het voertuig te stappen als het reglementair aantal plaatsen bezet is.
 3. Zonder toestemming van de chauffeur in te stappen met honden of andere dieren die niet op de schoot kunnen gehouden worden, uitgezonderd met geleidehonden voor hulpbehoevende mensen.
 4. Gevaarlijke voorwerpen of collies die, wegens hun omvang, aard of geur kunnen kwetsen, bevuilen, hinderen of ongemak veroorzaken, in het voertuig te plaatsen.
 5. In te stappen in staat van klaarblijkelijke onzindelijkheid.
 6. Zich uit het voertuig te buigen of de deuren te openen tijdens het rijden.
 7. Het voertuig te bevuilen of te beschadigen.
 8. Om het even welk voorwerp uit het voertuig te gooien. 


De Wetgever heeft ter beveiliging van de chauffeur een aantal mogelijkheden gegeven die, mits correct toegepast, drama's kunnen voorkomen.


De chauffeur mag:

 • Weigeren iemand op te nemen, die wenst over een lange afstand of naar een schaars bewoonde plaats te worden gebracht, tenzij de identiteit van de klant kan worden vastgesteld, zo nodig door tussenkomst van de plaatselijke politie. 
 • Een provisie eisen voor verre ritten.
 • Klanten weigeren, die de openbare orde verstoren, de veiligheid in gevaar brengen, de goede zeden in het gedrang brengen en die het voertuig niet respecteren.
 • Een persoon weigeren die tekenen van dronkenschap vertoont. 
 • De chauffeur moet niet de kortste, maar wel de snelste weg nemen tenzij de klant er anders over beslist.